میرزاخانی: ما با مافیای تجهیزات سینمایی در کشور مواجه بودیم/ رقابت به جای انحصار