ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://emila.ir/add-text-to-gif-image-on-telegram/