ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/حجیت-خبر-واحد-در-اثبات-گزاره-اخلاقی/