ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/فضیلت-معرفتی،-قوه-اعتمادپذیر-و-ویژگی-م/