ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/مراقبت-بیمارمحور-ممکن-است-چه-پیامدهای/