ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/یک-نظریه-صورى‌شده-اخلاقى/