ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/achievements/پژوهشی/264-پذیرش-یازده-مقاله-پژوهشی-دانشجویان-و-اساتید-دانشگاه-فاطمیه-در-ژورنال-ها-و-همایش-های-مختلف