ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/all-news/730-انتشار-شماره-4-دوره-دوم-شماره-3-پاییز-1399،-مجله-علمی-«پژوهش‌های-میان‌رشته‌ای-زنان»-2