ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://festivals.iranrhdm.ir/showContent?contentId=3401 نحوه داوری بخش آزاد

11