ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/جلسۀ-تدوین-نظام‌وارۀ-آموزشی-دوره‌ها/