ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/نشست-نقد-کتابجریان-شناسی-فکری-فرهنگی/