ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/کتاب-اصول-حاکم-بر-پژوهش-ازدیدگاه-مقام-م/