ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/کتاب-فرهنگ-ازنظر-تا-عمل-فرهنگ،-دیدگاه/