ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://isri.ac.ir/new/کتاب-فریضۀ-راهبردی-وضعیت-مطلوب-اقامۀ-ا/