ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://javanemovafagh.com/embrace-of-god/

مناجات با خدا – آغوش خدا