ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://lmo.ir/news/101445-درسفر-دکتر-مسجدی-صورت-گرفت؛-ارتقا-تجهیزات-آزمایشگاه-های-اداره-کل-پزشکی-قانونی-سیستان-بلوچستان.html?t=اخبار

درسفر دکتر مسجدی صورت گرفت؛ ارتقا تجهیزات آزمایشگاه های اداره کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان