ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=10232 عدالت خواهی؛ مبناگرایانه یا کارکردگرایانه؟