ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=7211 اولین نماز جمعه تهران چگونه و توسط چه کسی اقامه شد