ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=7323 امامت جمعه از مناصب مربوط به ولىّ امر است