ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=8604 خدمت به نماز جمعه، خدمت به دین و تقواست.