ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9300 برگزاری 7 مرحله رزمایش کمک مؤمنانه و 2 مرحله رزمایش همدلی و مواسات