ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9412 تعلیم و تربیت دانش آموزان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد