ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9447 ایشان خارج از لواسان سکونت داشت و وقت کافی نداشت