ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9453 مسجد محوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد