ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview/25808/تعریف-توحید-از-نگاه-محمد-بن-عبدالوهاب-نجدی!!!/