ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/seminarview/6795/بررسی-تحلیلی-دیدگاه-شیخ-صدوق-و-ابن-تیمیه-و-ابن-خزیمه-در-توحید-ذات-خداوند/