ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.erfan.ir/spa/81604.html

Sobre Sionismo, Colonos y un Hipot��tico Estado Palestino