ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.sabadsalva.ir/Product/111100109/دوغ-کوه-پناه-بزرگ-1300-سی-سی