ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@tavonikhas
تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
1773 عضو

تعاونی خاص، به عنوان یکی از بزرگترین تعاونی های کشور با هدف ارتقای سطح ثروت، رفاه و... کارکنان ایران خودرو تاسیس شد.