ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@feghahat
فقاهت(تحول در حوزه)
7118 عضو

✳️فعالترین کانال در گفتمان سازی تحول حوزه
✳️پوشش اخبار تحول در حوزه
✳️تولید نظام نوین فقاهت
🌐سایت فقاهت: www.FEGHAHAT.com
ارتباط با مدیر کانال فقاهت:
https://eitaa.com/feghahat_admn

تبادل+5کا/ تنها با کانال های طلبگی