ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@afew_poem
کمی شعر
157 عضو

چه حرف ها که درونم نگفته می ماند
خوشا به حال شماها که شاعری بلدید.
.
.
.
📞 ارسال نظرات و پیشنهادات:
@sang_saboo