ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@barakatfoundationonline
barakatfoundationonline
183 عضو

بنیادبرکت به منظور محرومیت‌زدایی، انجام مسئولیت‌های اجتماعی وکمک به توسعه وتوانمندسازی مناطق محروم درسال 1386تأسیس شد.