ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@boreshha
برش ها
16 عضو

✔️ برش هایی موضوعی از زندگی اهل بیت (ع)
✔️ خاطرات کاربردی از شهدای اسلام
✔️ معرفی کتاب
✔️ انعکاس برخی مواضع اجتماعی و سیاسی

سروش:
http://sapp.ir/boreshha
وب سایت:
Boreshha.ir
پشتیبانی:
@boreshha_ir