ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@cafeazhirak
کافه آژیراک
211 عضو

روزگار عجیبی شده...
ارزش ها رنگ میبازن
و ضد ارزش ها جایشان را میگیرند
گویی جهانی وارونه را تجربه میکنیم...

ارتباط با ادمین

@onanis