ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@chamran
چ مثل چمران
1895 عضو

باز می جوییم چمران وجود خویش را، برای بازگشت به خویشتن خویش