ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@doroos12
کانال فقه و اصول
2049 عضو

آنچه بنویسم و انچه برای دوستان هم بحثم مفید بدانم در اینجا قرار می دهم.
فایلهای رسائل به مرور تکمیل می شود.....
به صورت منظم توفیق ندارم.
از صبوری شما متشکرم
بخشی نژاد
تبادل و پیشنهاد
@yamoin12

پیشنهادات
@mohsensarberah