ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@doroos12
کانال فقه و اصول
1628 عضو

آنچه بنویسم و انچه برای دوستان هم بحثم مفید بدانم در اینجا قرار می دهم.
فایلهای رسائل به مرور تکمیل می شود.....
به صورت منظم توفیق ندارم.
از صبوری شما متشکرم
بخشی نژاد
@yamoin12