ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@drehsanpouresmaeill
دکتر احسان پوراسماعیل
211 عضو

🌐کانال نشرآثار، دیدگاهها و اخبار دکتر احسان پوراسماعیل
🔸دانش آموخته ی دکتری علوم قرآن وحدیث

💻وب سایت:
www.ehsanpouresmaeil.com
📩ارتباط از طریق:
dr.ehsanpouresmaeil@gmail.com
ehsan_pouresmaeil@yahoo.com
🔻زیست نامه:
http://ehsanpouresmaeil.com/rezomeh