ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@etehadyeisf
اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت استان اصفهان
319 عضو

ارتباط با ما:
@isfquranyet

سایت:
http://www.isfquranyet.ir

تلفن
0313 236 0008
ایمیل جهت امور اداری:
etehadyeisf@gmail.com
ایمیل جهت ارسال خبر:
et03111501@gmail.com

اخبار خود را برای ما ارسال نمائید تا در کانال درج گردد.