eitaa logo
خیریه فردای سبز شریف
1.3هزار دنبال‌کننده
892 عکس
33 ویدیو
1 فایل
گروه فرهنگی خیریه فردای سبز حامی محرومان و نیازمندان شماره ثبت: ۴۳۸۷۶ تهران، خیابان آزادی، جنب مسجد دانشگاه شریف پیام‌رسان بله، روبیکا، سروش و تلگرام: @FardayeSabz FardayeSabz.Sharif.ir ۰۲۱۶۶۱۶۴۹۸۹ ۰۲۱۶۶۰۶۸۵۳۷ ارتباط با ما: @FardayeSabz76
مشاهده در ایتا
دانلود
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی : 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمک‌های خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی: 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمکهای خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی: 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمکهای خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی: 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 fardayesabz.sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمکهای خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی: 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 FardayeSabz.Sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمکهای خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی: 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 FardayeSabz.Sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمکهای خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی: 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 FardayeSabz.Sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمکهای خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی: 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 FardayeSabz.Sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمکهای خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی: 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 FardayeSabz.Sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمکهای خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی: 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 FardayeSabz.Sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمکهای خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz
🍃 برای تامین 🌹 شماره کارت مخصوص امور اجرایی: 💳 5041-7210-6979-0260 🌹 درگاه پرداخت آنلاین: 🌐 FardayeSabz.Sharif.ir/charity/?p=General ▫️ این کمکها صرف اموری مانند اجاره دفتر، دستمزد عوامل خیریه، تبلیغات، امور فرهنگی، برگزاری برنامه‌های عمومی و دیگر هزینه‌های خیریه می‌تواند بشود. ▫️ با جمع‌آوری این کمک‌ها تلاش می‌شود که هیچ بخشی از کمکهای خیریه (حتی همان تا سقف ده درصد هم) صرف امور اجرایی نشود. 🌱 @FardayeSabz