ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@fluent_cfd
فلوئنت Fluent
57 عضو

برترین کانال آموزشی نرم افزار فلوئنت

Admin 1: @salehi_mecheng

Admin 2: @deldar_mecheng

ارتباط با واحد پشتیبانی :
Admin 3: @Matikan_khaksar

هزینه های مربوط به مشاوره و آموزش خصوصی :
@Fluent_CFD_Costs

فروشگاه آموزشی:
@Fluent_CFD_Shop