ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@hijab1
حجاب 💞🍃
850 عضو

💞whoever beautifies himself on the inside, allah will beautify him on the outsids
هرکسی درون خود را زیبا کند، خداوند ظاهرش را نیز زیبا خواهد کرد.
.
.
🌸So which of the favor of your lord would you deny? 
پس کدام نعمت های پروردگارتان را انکار میکنید؟