ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@hijab1
حجاب 💞🍃
739 عضو

💞whoever beautifies himself on the inside, allah will beautify him on the outsids
هرکسی درون خود را زیبا کند، خداوند ظاهرش را نیز زیبا خواهد کرد.

التماس دعا

خبری در راه است...
...