eitaa logo
تجلی اراده‌ها
137 دنبال‌کننده
140 عکس
7 ویدیو
0 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
▫️روز دوم | اردوی بازدید از مناطق جنوب 📍یادمان فتح المبین 🆔@iutrahian
▫️روز دوم | اردوی بازدید از مناطق جنوب 📍یادمان علقمه 🆔@iutrahian
▫️روز دوم | اردوی بازدید از مناطق جنوب 📍یادمان شلمچه 🆔@iutrahian
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
▫️روز دوم | اردوی بازدید از مناطق جنوب 💠 گوشه‌ای از لحظات به یادماندنی روز دوم 📍یادمان فتح المبین 📍یادمان علقمه 📍یادمان شلمچه 🆔@iutrahian
▫️روز سوم | اردوی بازدید از مناطق جنوب 📍یادمان طلائیه 🆔@iutrahian
▫️روز سوم | اردوی بازدید از مناطق جنوب 📍یادمان طلائیه 🆔@iutrahian
▫️روز سوم | اردوی بازدید از مناطق جنوب 📍یادمان هویزه 🆔@iutrahian
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
▫️روز سوم | اردوی بازدید از مناطق جنوب 💠 گوشه‌ای از لحظات به یادماندنی روز سوم 📍یادمان طلائیه 📍یادمان هویزه 🆔@iutrahian
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
▫️روز آخر | اردوی بازدید از مناطق جنوب 💠 گوشه‌ای از لحظات به یادماندنی روز آخر 📍یادمان فکه 🆔@iutrahian
▫️روز آخر | اردوی بازدید از مناطق جنوب 📍یادمان فکه 🆔@iutrahian
▫️روز آخر | اردوی بازدید از مناطق جنوب 📍یادمان فکه 🆔@iutrahian