ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@jdale_ahsan
جدال احسن
9712 عضو

جدال احسن

آدمین کانال
@mohsenmohseny
اینستاگرام
http://instagram.com/jdale_ahsan

حمایت مالی صرفاً در جهت ارتقا‌‌ء تولیدات کانال تأمین سخت افزار و هزینه های جاری میباشد👇👇
نجفی

6369491006215555