ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@kfouladi_ir
دکتر کاظم فولادی قلعه
1038 عضو

کانال شخصی دکتر کاظم فولادی قلعه
@kfouladi_ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران

http://kazim.fouladi.ir
http://profile.ut.ac.ir/~kfouladi