ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@maarefuast
گروه معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی
934 عضو

کانال ارتباط با مدرسان معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی

ادمین تهران
@uast01
ادمین مصاحبه وتمدیدمجوزتهران والبرز
@uast11
ادمین
@uast02
ادمین سایر مناطق
@uast03

لطفا ابتدا مواردرااز استان پیگیری کرده،درصورت عدم پاسخگویی باادمین مذاکره فرمایید.
باتشکر