ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mahdaviatmag
مجلات علمی پژوهشکده مهدویت و موعود گرایی انتظار پویا و مرکز تخصصی مهدویت
264 عضو

دفتر فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه موعود و فصلنامه های علمی تخصصی مطالعات مهدوی به انتشار تحقیقات و مشارکت های علمی پیرامون مهدویت و موعود گرایی می پردازد. مشارکت علمی از طریق: 02537841410 داخلی 106. @adminmag313