ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mahdaviatmag
فصلنامه های پژوهشکده مهدویت
7 عضو

دفتر فصلنامه های علمی تخصصی مطالعات مهدوی و علمی ترویجی پژوهشنامه موعود به انتشار تحقیقات و ارتباطات علمی پیرامون مهدویت و موعود گرایی می پردازد.ارتباط با مدیر: 09031441238 ؛02537841410داخلی 106.