ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@morabi_masjed
مربی محور،مسجد مدار
13075 عضو


مربی محور،مسجدمدار
نونگاهی اصیل به فرهنگ و تربیت دینی
آموزش و محتوای #فرهنگی #تربیتی و #تشکیلاتی


ضمیمه اول:
کانال تخصصی سرود
@soruod
ضمیمه دوم:
کتاب مربی
@morabi_book
‌‌
مدیر (انتقاد، پیشنهاد، #تبادل )
@morabi_admin

#تبلیغ :
@tab_morabi_masjed