ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@moshaverediny
خانواده ومشاوره
448 عضو

کانالی جهت تغذیه ی فرهنگی وآگاهی بخشی به خانواده هایی بانشاط،سازگارومعنوی
ارتباط بامشاورین کانال
(حاج آقاعبدالهی)
@Salmaneabdollahy
(حاج آقانساجپور)
@Moshaver128
(حاج آقا تقیان)
@mohammadtaghiyan
(حاج آقاالیاسی)
@Saeedelyasy
(حاج آقاآتشی)
@rasoulatashi