ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@nojavania
نوجوانیا 💚
654 عضو

نهضت ادامه دارد...


همه ثواب فعالیت کانال به پیشگاه مقدس امام علی بن محمد(ع) (دهمین امام شیعیان ) هدیه میشود 💚

1- @bonyana
2- @nojavania
3- @kaalaamaat


مسئول: @alo_hi

کانال‌ها+حمایت مالی:
nojavania.com/feeds/

صد کانال برتر : @sadbartar