ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@positive_minds_beautiful_culture
اندیشه مثبت، فرهنگ زیبا
296 عضو

همان تغییری را که آرزو داریم در جهان ببینیم، لازم است [ابتدا] در خودمان ایجاد کنیم. (مهاتما گاندی)

ارتباط با مدیر(جهت پیشنهاد یا انتقاد)
@Baniz_z